کادر اداری و اجرایی   
خانم خواجویی معاون آموزشی
خانم ولایتی معاون پرورشی
خانم شاه وردی مشاوره
خانم امیدی مشاوره
خانم سید مرادپور معاون فناوری
خانم اردو خانی