دبیرستان (دوره اول) دخترانه نور
 
کادر اداری و اجرایی 
خانم خواجویی معاون آموزشی
خانم ولایتی معاون پرورشی
خانم شاه وردی مشاوره
خانم امیدی مشاوره
خانم سید مرادپور معاون فناوری
خانم اردو خانی