دبیرستان (دوره اول) دخترانه نور
 
کادر آموزشی و علمی
خانم رازقي   دبیر علوم تجربی
خانم سکینه دادرس   دبیر علوم تجربی
 
خانم ماریه ارتقائیان   دبیر علوم تجربی
 
خانم مهتاب مونس خواه   دبیر ریاضی
خانم سیفان   دبیر ریاضی
خانم آریافر   دبیر ریاضی
    دبیر ریاضی
    دبیر ریاضی
 
خانم رجبی
 
  دبیر علوم اجتماعی
خانم سلیمی   دبیر علوم اجتماعی
خانم نظری   دبیر علوم اجتماعی
خانم نوری   دبیر ادبیات
خانم رمضانی   دبیر ادبیات
خانم علیپور   دبیر ادبیات
    دبیر ادبیات
خانم مرادبیگ   دبیر عربی و دینی
خانم جلالی   دبیر عربی و قران
    دبیر عربی
خانم زادپور   دبیر تفکر ودینی
خانم دانایی   دبیر دینی و تفکر
    دبیر تفکر
    دبیر قرآن وتفکر
خانم مینا   زبان انگلیسی
خانم محمودزاده   زبان انگلیسی
 
خانم میرزایی   کار و فناروری
خانم رستمی   کار و فناروری
 
    کار و فناروری
 
    دبیر هنر
خانم کوه چاری   دبیر هنر
خانم ستاري   دبیر ورزش
خانم الهی   دبیر ورزش